+46 771-20 20 40

Chatta med oss

Kursvillkor

Nedan hittar du våra kursvillkor, som gäller alla IBS-utbildningar. Det är viktigt att du läser igenom dem noga innan du skickar in din ansökan. Kontakta oss om du har frågor om kursvillkoren.

Behörighetskrav

Behörighetskraven för de flesta IBS-utbildningar är:

 • allmän behörighet för högskolestudier
 • avklarad IBS-intervju
 • lägst betyg VG/C i engelska A/steg 5 eller B/steg 6, med undantag för några av utbildningarna där betyg G/E, eller IBS egna språktest är godtagbart.

Eventuella avvikelser och/eller särskilda krav från de olika skolorna kan förekomma. Se under respektive skola och utbildning för mer information.

Ansökan

Ansökningsavgiften för IBS utbildningar är 1 900 kr, avgiften ingår inte i kursavgiften. Den återbetalas i det fall du inte blir antagen till utbildningen. Ansökningsavgiften får du skickad till dig som en proforma efter att vi har genomfört första intervjun. Proforman ska vara betald inom 48h. Din ansökan registreras först då IBS mottagit din ansökningsavgift. Vi kontaktar dig därefter för ytterligare avstämning, dina betyg samt eventuellt motivationsbrev, som kan vara avgörande för om du blir antagen till utbildningen eller ej. Blir du antagen erhåller du ett preliminärt antagningsbesked från oss kort efter intervjun. Senast 10 dagar efter att du erhållit det preliminära antagningsbeskedet skall du erlägga en första delbetalning om 5 000 kr. I och med att du erlagt denna har du försäkrat dig om din utbildningsplats.

Sista ansökningsdatum

IBS behandlar ansökningar löpande under året. Du kan därför få besked om du blivit antagen innan den officiella ansökningstiden har gått ut. Du bör ansöka i god tid innan nedanstående datum om du vill försäkra dig om en utbildningsplats.

1:a antagningsomgången för höstterminen 2017

 • Europa – 31 mars
 • USA – 31 mars
 • Australien/Nya Zeeland – 31 mars

2:a antagningsomgången för höstterminen 2017

 • Europa – 31 maj
 • USA – 15 maj
 • Australien/Nya Zeeland – 31 maj (31 juli för vissa skolor i Australien)

Inför vårterminen 2018

 • Europa – 30 november
 • USA (SBCC) – 15 september
 • USA (övriga, i mån av plats) – 15 oktober
 • Australien (TAFE Queensland Brisbane, TAFE Queensland East Coast) – 1 december
 • Australien/Nya Zeeland (övriga) – 15 december

Kontakta oss för information om eventuella kvarvarande platser och exakta datum för just den skola du är intresserad av.

Ångerrätt

Delar av IBS tjänster (exklusive boendet) lyder under lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Detta innebär att du har 14 dagars ångerrätt från det att du betalat in ansökningsavgiften om 1 900 kr (samt eventuellt avbeställningsskydd om 900 kr). Det är ditt ansvar att meddela oss i tid om du vill utnyttja denna. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Du kan meddela oss per telefon (+46 771 20 20 80), per e-post (ibs@sts.se) eller per post (IBS International Business School, Kyrkogatan 48, 411 08 GÖTEBORG). Skickar du avbokningen per post måste den vara poststämplad senast 14 dagar efter det att du betalat in ansökningsavgiften.

Det finns ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som du kan använda dig av. Du kan även ladda ner standardformuläret här: klicka här!

Om du återkallar din anmälan inom tidsramen för ångerrätten (se ovan) kommer vi att betala tillbaka alla inbetalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut dra tillbaka anmälan. Vi kommer att behöva dina bankuppgifter innan vi kan verkställa återbetalningen. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

Studiemedel och finansiering

Du har rätt att söka statliga studiemedel för alla IBS-utbildningar. Det innebär att Centrala Studiestödsnämnden (CSN) kan bevilja bidrag och lån för dina utlandsstudier. Läsåret 2016/2017 uppgick dessa till mellan 79 600 kronor och 338 000 kronor beroende på utbildning (exklusive extra studiemedel för resekostnader och försäkring). Notera att reglerna för studiemedel för studier utomlands ändrades den 1 juli 2015. För mer information och dagsaktuella belopp se CSN:s hemsida. Studiemedel bör sökas i god tid, men tänk på att de inte kan beviljas förrän CSN mottagit ditt officiella antagningsbesked från skolan.

Betalningsvillkor

Du betalar 5 000 kr (delbetalning 1) när du får ditt preliminära antagningsbrev från oss. Inbetalningen räknas sedan av mot IBS paketpris.

Du har möjlighet att välja mellan följande betalningsalternativ för den resterande delen av kursavgiften:

 1. Efter avdrag för delbetalning 1 betalas 35 % av IBS paketpris samt ett eventuellt valutatillägg (delbetalning 2) senast tre veckor före kursstart. Du betalar därefter delbetalning 3 om 30 % av IBS paketpris, två veckor innan din första termin slutar. Resterande 35 % (slutbetalning) betalas senast tre veckor innan din andra termin startar. Riksbankens referensränta + 4 % tillkommer i ränteavgift vid delbetalning 3 och slutbetalningen.
 2. Efter avdrag för delbetalning 1 betalas 100 % av IBS paketpris samt ett eventuellt valutatillägg (slutbetalning) av IBS totala paketpris senast sex veckor innan kursstart.

Delbetalningarna av det totala paketpriset ska vara IBS tillhanda i enlighet med valt betalningsalternativ. En dröjsmålsränta om 10 % debiteras efter förfallodag för respektive faktura. Notera att ovan betalningsalternativ inte grundar sig på terminsbetalningar utan är generella avbetalningsplaner. Observera att en extra administrationsavgift om 500 kronor debiteras om du senare skulle vilja ändra ditt valda betalningsalternativ.

Kontakta oss för vidare information beträffande vilka betalningsdatum som gäller för din utbildning.

Stipendier

Som IBS-student har du stor möjlighet att söka och få allmänna stipendier. Stiftelsen IBS delar även ut flertalet egna stipendier à 5 000 kronor.

Försäkring

När du studerar utomlands måste du ha fullgott försäkringsskydd under hela din utlandsvistelse och du svarar själv för att teckna nödvändiga försäkringar.

Avbeställningsskydd

Du kan teckna ett avbeställningsskydd för att skydda dig om du blir tvungen att tacka nej till din utbildningsplats före kursstart, på grund av att du eller någon av dina föräldrar eller syskon, drabbas av olycka eller sjukdom, som inte var känd vid ansökningstillfället och som gör att du inte är i stånd att genomföra din studieperiod utomlands. Avbeställningsskyddet kostar 900 kr och du kan bara boka och betala för det i samband med att du betalar in din ansökningsavgift. Sjukdom och olycksfall ska kunna styrkas med ett läkarintyg från en oberoende läkare. Kostnaden för avbeställningsskyddet, ansökningsavgiften samt en expeditionsavgift om 10 % av utbildningens totala avgift (kursavgift inklusive boende) tillfaller dock alltid IBS.

Avbokning

Förutsatt att du inte avbokar under ångerrättsperioden, eller kan nyttja tecknat avbeställningsskydd, gäller följande avbokningsvillkor:

 • Om du önskar avboka ditt utbildningspaket före angiven kursstart* ska du meddela detta skriftligen per e-post till: ibs@sts.se, eller per post, till: IBS International Business School, Kyrkogatan 48, 411 08 GÖTEBORG. Avbeställningens poststämpel/registreringsdatum gäller som avbokningsdatum.
 • Avbokas utbildningspaketet tidigare än 60 dagar före angiven kursstart* återbetalas hela kursavgiften inklusive boende. IBS har rätt att behålla ansökningsavgiften, första delbetalningen om 5 000 kr och eventuellt avbeställningsskydd.
 • Avbokas utbildningspaketet mellan 60 och 31 dagar före angiven kursstart* förbehåller sig IBS rätten att ta ut ansökningsavgiften plus 15 % av såväl kursavgiften som kostnaden för boende.
 • Avbokas utbildningspaketet mellan 30 och 11 dagar före angiven kursstart* förbehåller sig IBS rätten att ta ut ansökningsavgiften plus 30 % av såväl kursavgiften som kostnaden för boende.
 • Avbokas utbildningspaketet mellan 10 och 6 dagar före angiven kursstart* förbehåller sig IBS rätten att ta ut ansökningsavgiften plus 50 % av såväl kursavgiften som kostnaden för boende.
 • Avbokas utbildningspaketet senare än 6 dagar före angiven kursstart* förbehåller sig IBS rätten att ta ut ansökningsavgiften plus 75 % av såväl kursavgiften som kostnaden för boende.

Observera att avbokning eller avhopp efter angiven kursstart* innebär att studenten är fullt betalningsskyldig för innevarande termin.

Personuppgifter

I och med att du godkänner IBS kursvillkor ger du också ditt samtycke till att IBS får dela dina personuppgifter med den skola du vill studera på.

Övrigt

IBS priser för kursstarter HT17 och VT 18 är baserade på valutakurserna den 26 september 2016. Vi reserverar oss för kursändringar samt för avgiftshöjningar på grund av valutakursförändringar** och oförutsedda prishöjningar, uppkomna efter den 26 september 2016 och som IBS inte kan råda över. I IBS kursavgift ingår inte resor, mat, studiematerial, försäkring, eventuell läkarundersökning, visum, SEVIS-avgift och fickpengar. IBS medger inte prisavdrag för tjänster som erbjudits men ej utnyttjats. Student som vill göra gällande fel i hur IBS fullgjort sina prestationer ska omedelbart anmäla klagomålen till kursansvarig på IBS. IBS ska ges skälig möjlighet att vidtaga lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuella fel. Om felet t.ex. beror på att en skola, en leverantör eller annan part som IBS samarbetar med inte fullgör vad de ska göra har IBS rätt att i första hand anlita annan part. Det kan också medföra att du om möjligt omplaceras till ett annat likvärdigt alternativ. En omplacering kan även innebära att ditt boende och din studieort ändras om så krävs.

Om rättelse inte erhållits på plats ska skriftligt klagomål framföras till IBS senast 30 dagar efter avslutad utbildning.

IBS fritar sig helt från ansvar för skada som drabbar dig som student eller annan, på grund av katastrof, politiska beslut, naturkastastrof, upplopp, smittorisk, brand, strejk eller annan händelse av force majeurekaraktär. IBS är också fria från ansvar för det som beror på studentens egen åtgärd eller försummelse, eller annans åtgärd eller försummelse för vilken IBS inte svarar.

IBS har inget ansvar för avtal som studenten själv ingår med annan än IBS.

IBS strävar efter att tillhandahålla aktuell och korrekt information, men reserverar sig för eventuellt ej uppdaterad information på hemsidan, samt förändringar gjorda av respektive skola som IBS inte kan råda över. 

*Om det är introduktionsdagar på utbildningen ska kursstarten anses ske när introduktionsdagarna börjar.

**Vi jämför valutakursen vid prissättning med valutakursen vid faktureringsdatum. Är skillnaden mellan de två valutakurserna större än 0,5 % kommer vi att debitera ett valutatillägg för de ökade kostnader vi har i den berörda valutan.


E-post

3_Santa_Barbara_6269.jpg 3_Santa_Barbara_6269.jpg

Skicka oss en intresseanmälan

Vill du veta mer om utlandsstudier med IBS? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

DSC_2750.jpg DSC_2750.jpg

Låt oss ringa dig

Om du har några frågor eller vill ha personlig kontakt – fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig så snart vi kan (se våra telefontider nedan).


Frågor & Svar

 • Varför ska jag studera utomlands och vad får jag ut av det?

  Utlandsstudier skiljer dig från mängden. Det vässar ditt CV och ger dig värdefulla erfarenheter på ett mer personligt plan. Du kommer att stärka ditt självförtroende, träna upp din sociala kompetens, men även visa dina framtida arbetsgivare att du är en person som vill, vågar och har ambitioner. Dina språkkunskaper kommer dessutom att förbättras avsevärt, och den internationella omgivningen kommer att ge dig möjlighet att skapa ett världsomspännande kontaktnät som kan bli värdefullt i din framtida karriär. Inte att förglömma alla fantastiska äventyr och minnen utomlandsstudier ger!

  Läs mer: Våra studenter berättar

 • Jag är redo att ansöka – hur gör jag?

  IBS gör processen enkel för dig – från det ögonblick du hittar din drömutbildning ända till din avresa. Ditt första steg är att ansöka direkt på vår hemsida. Kontakta oss gärna om du vill ställa några frågor innan du ansöker.

  Läs mer: Så här ansöker du

 • Kan jag söka studiemedel från CSN?

  Absolut! Alla IBS utbildningar och de skolor vi samarbetar med är godkända av CSN. Vi på IBS guidar och hjälper dig genom hela processen. CSN bedömer varje studiemedelsansökan individuellt och totalbeloppet varierar beroende på land och skola.

  Läs mer: CSN – Studiemedel

 • Kan jag söka stipendier för utlandsstudier med IBS?

  Ja, du har möjlighet att söka stipendium för utlandsstudier med IBS. Vi har samlat lite tips och råd för dig som är intresserad av att söka stipendier på länken nedan.

  Läs mer: Stipendier

 • Hjälper IBS mig med boende?

  Ja, när du åker med IBS ingår ditt boende! Att ha någonstans att bo är en stor trygghet när du startar din studietid i ett nytt land och därför ingår boende när du studerar utomlands med oss. Läs mer om de olika boendealternativen under respektive skola.

Ring oss+46 771-20 20 40
Måndag–torsdag 9–18, fredag 9–17 Mer information

Besök oss
IBS International Business School Göteborg
Kyrkogatan 48 – NK Huset
411 08 Göteborg
IBS International Business School Stockholm
Kindstugatan 1
111 31 Stockholm

© STS Student Travel Schools AB 1958–2017